Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ДЪЛБОКО ФУНДИРАНЕ

Строителни дейности ДЪЛБОКО ФУНДИРАНЕ

ДЪЛБОКО ФУНДИРАНЕ

В сферата на дълбокото фундиране „Глобал Кънстръкшън“ ЕАД изпълнява сондажно-изливни пилоти и мекропилоти.

Сондажно – изливните пилоти с и без обсаждане се изпълняват с максимален диаметър до 1500мм

Изпълнението на дълбоко заложени фундаменти се определя от положението на здравите почвени пластове и нивото на подпочвените води. При склонна към деформации почва, посредством дълбоко фундиране чрез прилоти, към почвата успешно се предават големите товари от конструкцията.

Пилотите се изпълняват от различни видове материали, като в зависимост начина на изпълнение биват основно два типа забивни и изливни.

Изборът на метод за изпълнение на пилотите зависи от съответните почвени условия, техническите спецификации и изискванията на проектанта за конкретния обект.

Стоманобетонните изливни пилоти се изпълняват с предварително изпълнен сондаж, като сондажа може да се укрепява изцяло и/или частично посредством обсадна тръба, която се изважда след полагането на арматурния скелет и бетоновата смес. Сондажа до дъното се укрепява посредством сондажна течност „суспензия“, която се изпомпва по време на полагане на бетона

Последователност на работите по изпълнение на сондажите:

  • Позициониране на сондажната машина над отвора, посредством отложената трайна маркировка на осите. Отвесиране на мачтата на пилотната машина;
  • Изпълнение на сондажен отвор и паралелно поставяне на временна обсадна тръба в зоната на главата на пилота;
  • Укрепяване на сондажа до финалната проектна дълбочина посредством сондажна течност и почистване дъното на сондажа след достигане на финалното проектно ниво;
  • Полагане на готов армопакет в изпълнения вече сондаж;
  • Полагане на готова бетонова смес по контракторен метод, ако това е необходимо и паралелно изваждане на обсадната тръба;
  • Преместване на машината към мястото на следващият сондаж.