Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

За нас

ГБС ГЛОБАЛ КЪНСТРЪКШЪН

1

Дружеството извършва строителство, инженеринг, реконструкции и ремонтни работи, строителство, ремонт и рехабилитация на пътна, железопътна, тунелна и ВиК инфраструктура, производство, доставки и търговия със строителни материали, машини, съоръжения и оборудване, транспортна и спедиторска дейност, консултантски услуги.

Създадено през 2010 г., Дружеството променя сферата на своята дейност през 2017 г. и ориентира фокуса си в сферата строителството.

През 2019 г. Дружеството се регистрира в Камарата на строителите в България, с което получава възможността да изпълнява обекти от всички групи и категории строежи съгласно чл. 137 от Закона за управление на територията и чл. 5 от Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя.

През 2023 г. “ГБС Глобал Кънстръкшън” ЕАД става част от групата на Главболгарстрой Холдинг.

Дружеството се специализира в изпълнението на пътна инфраструктура и по – специално тунелно строителство, като стремежът ни е да се превърнем в лидер в тази област.

ЕКИП

Основният ресурс на дружеството е неговият млад, висококвалифициран и мотивиран екип.

Целта ни е да създадем необходимата работна среда и условия за развитие на нашите експерти и служители

01.
АТАНАС ХИНОВ

Председател на съвета на директорите

02.
КРАСЕН ВЪЛЧЕВ

Изпълнителен директор

03.
СТОЯН СТОИЛОВ

Изпълнителен директор

СЕРТИФИКАТИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ
1
„ГБС Глобал Кънстръкшън“ ЕАД, притежава следните удостоверения, издадени от Камарата на строителите

„ГБС Глобал Кънстръкшън“ EАД, притежава следните удостоверения, издадени от Камарата на строителите

  • I. ВТОРА ГРУПА: Строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС. Удостоверение №  II – TV 006978 за строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
  • II. ПЪРВА ГРУПА: Строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС. Удостоверение № I – TV 023534 за строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
  • III. ТРЕТА ГРУПА: Строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС. Удостоверение № III – TV 007930 за строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
  •  IV. ЧЕТВЪРТА ГРУПА: Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС. Удостоверение №  IV – TV 010872 за строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;
  • V. ПЕТА ГРУПА: Отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008. Удостоверение № V – TV 016209.
В „ГБС Глобал Кънстръкшън“ ЕАД е въведена Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно ISO 9000:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, като притежава сертификат с Рег. № 985-3630-QEOHS/13.11.2020г.
Сертификат ISOEN ГБС Глобал Кънстръкшън
Сертификат ISO BG ГБС Глобал Кънстръкшън