Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

ХИДРОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

„Глобал Кънстръкшън“ ЕАД изпълнява проекти в сферата на водната инфраструктура и опазване на околната среда. Инженерният състав на Дружеството притежава необходимата квалификация, богат опит и референции в изпълнението на хидротехническо строителство – съоръжения и системи. Сътрудничеството ни с доказани проектантски организации и вникването в детайли във всеки проект гарантират успешният завършек на строителния процес.

„Глобал Кънстръкшън“ ЕАД разполага с разнообразна строителна механизация, включително и тясно специализирана за нуждите на хидротехническото строителство. В комбинация с богатият опит на нашите специалисти, Дружеството е в състояние да изпълнява комплексно широк спектър проекти.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ХИТРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ:

 • Язовирни стени от всякакъв тип – земнонасипни, каменнонасипни, бетнонни;
 • Хидротехнически тунели – напорни или безнапорни, изпълнявани по НАТМ;
 • Противофилтрационни завеси;
 • Дренажни системи;
 • Преливници и енергогасители;
 • Водни кули и Шахти;
 • Напорни басейни и напорни тръбопроводи;
 • Подземни хидротехнически съоръжения – шахти, тръбопроводи, каверни, деривационни галерии;
 • Водноелектрически централи;
 • Хвостохранилища (изграждане, надграждане, реконструкции и рекултивации);
 • Хвостопроводи и тръбопроводи за хидротранспорт на отпадъчни продукти от минната индустрия;
 • Помпени станции за дренажни води, инфилтрат, канализационни води и др.
 • Депа за отпадъци (изграждане, надграждане, реконструкции и рекултивации);
 • Вертикални и хоризонтални сондажно изпълнявани дренажи, площни дренажни системи, водопонизителни системи и водоотвеждащи съоръжения;
 • Пристанищни и морски съоръжения (кейови стени, молове и вълноломи, брегозащитни съоръжения – дамби, буни, шпунтови стени и шахти,);
 • Корекции на речни корита (диги, буни, стабилизация на речното дъно);
 • Водохващания и водовземни съоръжения;
 • Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ);
 • Пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ).

„Глобал Кънстръкшън“ ЕАД е широко отворена към прилагането на модерни решения и материали в областта на хидротехническото строителство. Всички геосинтетични материали, алтернатива на конвенционалните, са добре познати и широко използвани по редица обекти изпълнени от нашите специалисти.