Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

„Глобал Кънстръкшън” ЕАД е фокусирала дейността в сферата – тунелно строителство, като в момента изпълнява дейности по строителството на най-дългия пътен тунел на територията на Република България.

Тунелното строителство e подразделение на подземното строителство. То е една от най – взискателните и предизвикателни дисциплини в строителството. Изисква специализиран опит, гъвкавост и специфична механизация.

Тунелно строителство Тунел Железница АМ Струма Вторична облицовка
Изграждане на тунел Железница АМ Струма
Хидроизолация при тунално строителство Изграждане на тунел Железница АМ Струма хидроизолация
Тунелно строителство забой на Тунел Железница АМ Струма забой подготовка на сондажни отвори за взривни работи

Методът, по който се изпълнява всеки конкретен тунел зависи от редица фактори – геоложки условия, местоположение (градски или извънградски тунели), дълбочина на залагане, дължина на тунела, технологично оборудване, срокове за изпълнение и др. Основно се различават два метода за изпълнение на тунелни съоръжения непрекъснато пробиване – чрез тунелопробивна машина/ TBM / и циклично пробиване – чрез Нов австрийски тунелен метод / НАТМ /.

В зависимост от характеристиките на скалния масив, през който преминава тунелното съоръжение, изкопа може да е изпълнява по взривен начин и/или безвзривен начин.

Основното предизвикателство в етапа на строителство се явява осигуряване на безопасността при изпълнение на подземния изкоп. Ограничаването на инцидентите е възможно, благодарение на висококвалифицирания инженерно-технически персонал, както и добре обучения и притежаващ богат опит специализиран работнически персонал.

Постигнатия баланс между напредъка при строителството и сигурността на персонала е нашето основно предимство и гордост. Основния метод за постигането му е чрез съблюдаване на качеството на извършените строително-монтажни работи, с цел гарантиране безопасността на работниците при непрекъснат цикъл на работа.

От съществена важност при тунелното строителство е правилната преценка на геоложките условия, които в нередки случай се променят с изключително динамично с напредване на пробива. Изпълнението на изпреварващи проучвателни сондажи в етапа на строителството е основен похват за оценка на скалния масив в дълбочина. По този начин по-точно се предвиждат възможните рискове от геоложки характер и се предприемат на превантивни мерки за тяхното ограничаване.

„Глобал Кънстръкшън“ ЕАД разполага с необходимия ресурс за изпълнение на тунелни съоръжения по следните методи:

 • Нов австрийски тунелен метод (НАТМ);
 • Покрит начин на строене (Милански метод);
 • Открит способ.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУНЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО

Механизацията, използвана при тунелно строителство e от изключително значение и се характеризира с висока издръжливост, поради екстремния характер на условията на работа. “Глобал Кънстръкшън“ ЕАД разполага със специализирана техника и оборудване за изпълнение на тунелни съоръжения.

Тунелна механизация Пробивна карета с два лафета
Тунелна механизация Хидравлична количка за изпълнение на кофраж за вторична облицовка при тунелно строителствоаж

В основната си част подземните изкопи се извършват посредством следната механизация:

 • пробивни тунелни карети с два лафета – Sandvk Axere D07/Sandvik DT 821, тунелни багери – Liebher R944;
 • тунелни дъмпери Komatsu HM 300-3
 • челни товарачи и др.

Първичното укрепване се извършва посредством анкери, стоманени рамки и пръскан бетон полаган ръчно с машина Meyco GM90 или механизирано с роботи Titan IS26. Вентилацията в етапа на пробива са извършва посредством тунелни вентилатори – EMAK 1400/ COGEMACOUSTIC.

Дружеството разполага със собствена кофражна система за изпълнение на вторична облицовка, съставена от кофражна обшивка и количка – PERI VARIOKIT Tunnel Carriage. Кофражната количка е снабдена с хидравлична система за придвижване по релсов път, позволяваща прецизност при позициониране.

Основни строителни термини използвани в тунелното строителство:

 • Забой – лицето тунела, мястото на което се извършват пробивните работи;
 • Напредък – максималната дължина на изкопа, която може да се извърши без обезопасяване;
 • Сбойка – място на съединяване на тръбата при прокопаване на тунела от две страни;
 • Калота – Горната една трета от напречното сечение на тунела;
 • Щрос – Долните две трети от напречното сечение на тунела;
 • Целик – Централна част на забоя.
 • Профил на тунела – основно се различават два типа профили – затворен и отворен профил, състоящи се от стени, свод и контрасвод/дъно/.
Тунелен профил отворен и затворен

Тунелна облицовка

Видът на тунелната облицовка се определя в зависимост от икономическата целесъобразност и от:

 • инженерно-геоложките, хидрогеоложките и сеизмичните условия,
 • метода на строителство,
 • необходимата хидроизолация,
 • изискванията по време на строителството и експлоатационните изисквания.

Оптималното решение и видът на облицовката се определят за всеки проект, като се отчитат следните особености:

При еднопластова облицовка – облицовката допълва временното укрепване, с изключение на случаите на единични сегменти; налице е триене и блокиране на връзката между временното укрепване и облицовката; в концепцията на конструктивния проект се уточнява дали носимоспособността на временното укрепване трябва да бъде напълно или частично взета предвид при определяне на общата носеща способност на облицовката по време на експлоатационния период;

При двупластова облицовка – между укрепващата конструкция (първичната облицовка) и вътрешния пласт (вторичната облицовка) не е гарантирана фрикционна връзка; двете облицовки се разделят чрез междинен слой (хидроизолационна мембрана, дренажен слой); укрепващата конструкция може да има временна или постоянна функция относно поемане на въздействията; в концепцията на проекта се уточнява до каква степен носимоспособността на укрепващата конструкция се отчита при определяне на общата носеща способност на облицовката по време на експлоатационния период. Пример за двупластова облицовка е конструкцията на Тунел „Железница“ от АМ „Струма“.

Изборът на тунелната облицовка следва бъде съобразен и с възприетата технологична последователност на изпълнение на всеки конкретен обект.