Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ГЕОТЕХНИЧЕСКО СТРОИТЕЛСТВО

УКРЕПВАНЕ НА ДЪЛБОКИ СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ

Съществуват различни методи за изпълнение и укрепване на изкопи. Изборът за изпълнение на изкопа зависи от редица фактори като вида на почвата, наличието на вода, отстоянието от съседни обекти, съществуваща в непосредствена близост наземна и подземна инфраструктура и др.

Изборът на конкретен тип укрепване се извършва след преценка на техническите и икономически показатели при всеки конкретен обект.

„Глобал Кънстръкшън“ ЕАД изпълнява следните типове укрепителни съоръжения:

 • Укрепване чрез „Берлински стени“

Укрепване на строителен изкоп посредством Берлинска стена е система за укрепване, която се използва предимно в градска среда. В общия случай се срещат в два варианта: сондажни и забивни.

Представлява система от предимно стоманени пилоти, комбинирани с обшивка от къси дървени талпи. В някои случаи се прилага пръскан стоманобетон. Поради динамичните въздействия при изпълнение, укрепването със забивни пилоти то не е подходящо да се използва в близост до съществуващи сгради. Този метод на изпълнение е удачен, когато набиването не е от значение за прилежащите зони и се изпълнява посредством виброчукове, или чрез статичен натиск.

Изпълнението на „Берлинската стена“ е в няколко стъпки. Първо се изпълняват пилоти през указано от проектанта разстояние. След това се откопават хоризонтални ивици с малка височина и се монтира обшивката. При необходимост се изпълнява и засипка.

Това е една от най-евтините укрепителни системи, а при използване на стоманени профили изпълнението и е изключително бързо. Недостатък е коравината на системата, която дори с междинно подпиране или анкериране, е малка и бързо се реализират хоризонтални премествания, които трябва да се наблюдават и замерват. Прилага се като временно съоръжение, затова стойността и е допълнителен разход към себестойността и разчетите за строежа.

 • Шпунтови стени.

Този тип укрепване на изкопи се изпълнява, когато е необходимо да се осигури водоплътност на съоръжението. Представляват профили от огъната ламарина, която забива в земята чрез виброчук. Този тип укрепване не се препоръчва за изпълнение в градска среда поради пораждането на вибрации от забиването.

Укрепване тип „Берлинска стена“ и шпунтова стена се извършва посредством машина за изпълнение на вибронабивни пилоти – ABI MOBILRAM SM 11/14 V, със следните технически характеристики:

 • Година на производство – 2010г.
 • Оперативно тегло – 53 тона
 • Двигател – CAT C 9 Acert (Tier III // 261 kW / 1800 min-1)
 • Шаси тип “SR25TC”
 • Вибронабивна глава тип “MRZV 600V” с оперативно тегло 3200 кг. и центробежна сила при максимална честота 600кN
 • Максимално тегло на набиваните елементи – 1500кг
 • Максимална дължина /дълбочина/ на набиваните елементи – 14 метра

УКРЕПВАНЕ НА СКАТОВЕ

„Глобал Кънстръкшън“ ЕАД разполага с необходимите ресурси за изпълнение на стабилизационни мероприятия на свлачища и срутища, посредством различни системи за укрепване.

 • Укрепване на свлачища;
 • Укрепване на срутища;
 • Укрепване чрез акерни системи;
 • Укрепване чрез армиран пръскан бетон;
 • Предпазни стоманени мрежи за скатове.

В най-общия случай, укрепването се изпълнява посредством система от анкери в комбинация с пръскан бетон и/или стоманени мрежи. Обикновено анкерите се изпълняват шахматно.

Анкерните системи се изпълняват посредством машина за изпълнение на самопробивни инжекционни анкери тип „IBO” и микропилоти – INTEROC AN120, със следните технически характеристики:

 • Година на производство – 2012г.
 • Оперативно тегло – 16 тона
 • Двигател – Cummins QSB 6.7-C160 119 kW и 2200 об/мин (EU Stuffe IIIA / US EPA Tier3
 • Шаси с две независимо окачени гъсенични вериги
 • Управление – радиоуправляема
 • Дължина на лафета – 7,20м с възможност за поставяне на сондажен инструмент с дължина до 4м
 • Хидравличен пробивен чук ‘’ABI B1500” с оперативно тегло 760кг, оборудван с шенк адаптор С90 и промивни глави за изпълнение на самопробивни инжекционни анкери R32, R38, R51, T76
 • Ротационни челюсти за наставяне и развиване на сондажния инструмент
 • Магазин за 8 броя сондажни щанги, оборудван с хидравличен манипулатор за монтажи и демонтаж.

ДЪЛБОКО ФУНДИРАНЕ

В сферата на дълбокото фундиране „Глобал Кънстръкшан“ ЕАД изпълнява сондажно-изливни пилоти и микропилоти.

Изпълнението на дълбоко заложени фундаменти се определя от положението на здравите почвени пластове и нивото на подпочвените води. При склонна към деформации почва, посредством дълбоко фундиране чрез прилоти, към почвата успешно се предават големите товари от конструкцията.

Пилотите се изпълняват от различни видове материали, като в зависимост начина на изпълнение биват основно два типа забивни и изливни.

Изборът на метод за изпълнение на пилотите зависи от съответните почвени условия, техническите спецификации и изискванията на проектанта за конкретния обект.

Стоманобетонните изливни пилоти се изпълняват с предварително изпълнен сондаж, като сондажа може да се укрепява изцяло и/или частично посредством обсадна тръба, която се изважда след полагането на арматурния скелет и бетоновата смес. Сондажа до дъното се укрепява посредством сондажна течност „суспензия“, която се изпомпва по време на полагане на бетона

Последователност на работите по изпълнение на сондажите:

 • Позициониране на сондажната машина над отвора, посредством отложената трайна маркировка на осите. Отвесиране на мачтата на пилотната машина;
 • Изпълнение на сондажен отвор и паралелно поставяне на временна обсадна тръба в зоната на главата на пилота;
 • Укрепяване на сондажа до финалната проектна дълбочина посредством сондажна течност и почистване дъното на сондажа след достигане на финалното проектно ниво;
 • Полагане на готов армопакет в изпълнения вече сондаж;
 • Полагане на готова бетонова смес по контракторен метод, ако това е необходимо и паралелно изваждане на обсадната тръба;
 • Преместване на машината към мястото на следващият сондаж.

 

„Глобал Кънстръкшън“ ЕАД е В състояние да изпълнява сондажно – изливни пилоти с и без обсаждане се изпълняват с максимален диаметър до 1500мм, посредством машина за изпълнение на сондажно-изливни пилоти BAUER BG 28H, със следните технически характеристики:
 • Година на производство – 2017г.
 • Оперативно тегло – 89 тона
 • Двигател – CAT C 9.3 (Stage IV, Tier 4 FINAL/ 298kW/1850U/min)
 • Шаси тип “BT 75D”
 • Ходова част тип “UW 80”
 • Ротационна глава тип “KDK 280S” с максимален въртящ момент 280 kNm и максимална скорост на въртене 55 U/min
 • Кели щанга тип „ВК 300/419/3-30S” с максимална дълбочина на сондиране до 30 метра
 • Диапазон на сондажните отвори при сондиране без обсаждане – мин. Ф 520, макс. Ф1650
 • Диапазон на сондажните отвори при сондиране с обсаждане – мин. Ф 620, макс. Ф1500