Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

УКРЕПВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН ИЗКОП С БЕРЛИНСКА СТЕНА

Укрепване на изкоп с Берлинска стена

Стартира изпълнението на укрепване на строителен изкоп с Берлинска стена за обект „Разширение (пристройка), реконструкция и вътрешно преустройство на съществуващ магазин за хранителни стоки, р-н „Студентски“; гр. София”

Дейностите по изпълнение на обекта включват най – общо укрепване посредством сондажно изливни пилоти, пръскан бетон и дъсчена обшивка, както следва:

  • Укрепване  посредством сондажно изливни пилоти ф600 и пръскан бетон между пилотите;
  • Укрепване на изкопа към подхода на съществуващата сграда и вътрешна регулация, чрез сондаж на отвори ф350 за пилоти и дъсчена обшивка;
  • Укрепване на изкопа към бул. „Симеоновско шосе“, чрез сондаж на отвори ф400 за пилоти и дъсчена обшивка.

Укрепване на строителен изкоп посредством Берлинска стена е система за укрепване, която се използва предимно в градска среда. Представлява система от предимно забивни стоманени пилоти, комбинирани с обшивка от къси дървени талпи. В някои случаи се прилага пръскан стоманобетон. Поради динамичните въздействия при изпълнение, укрепването със забивни пилоти не е подходящо до съществуващи сгради. То е удачно, когато набиването не е от значение за прилежащите зони. В конкретния случай, поради наличието на съществуващо застрояване, се използват изливни пилоти. Изпълнението на „Берлинската стена“ е в няколко стъпки. Първо се изпълняват пилоти през около 1,0m. След това се откопават хоризонтални ивици с малка височина и се монтира обшивката. При необходимост се изпълнява и засипка.

Това е една от най-евтините укрепителни системи, а при използване на стоманени профили изпълнението  и е изключително бързо. Недостатък е коравината на системата, която дори с междинно подпиране или анкериране, е малка и бързо се реализират хоризонтални премествания, които трябва да се наблюдават и замерват. Прилага се като временно съоръжение, затова стойността  и е допълнителен разход към себестойността и разчетите за строежа.

Укрепване на изкопи се извършва посредством машина  SM 11/14 V  за шпунтови стени и набивни пилоти

Срок за изпълнение на укрепването.

Срок за изпълнение на обекта – 25 календарни дни от подписване на договора.

Начало на изпълнение на дейностите – 14.01.2022

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1