Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО (ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ) ЗА ФАЯЛИТОВ ОТПАДЪК В “АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” ПИРДОП

Изграденото и намиращо се в експлоатация Депо на Аурубис България е модерно и сигурно съоръжение за складиране и съхранение на фаялитов отпадък при флотационния процес на металургичните шлаки. С цел осигуряване непрекъснат режим за работата на Обогатителната фабрика, депото е разделено на две секции – секция А – западна и секция В – източна.

Проектът на “АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ предвижда 8 етапа за надграждане. Изпълнението на секциите се извършва в следната последователност: първоначално изпълнение на секция А от кота 759,00 до 764,00, и последващо изпълнение на секция В.

Основните дейности по изпълнение на договора са:

  • Демонтаж на съществуващите проводи и опорни блокове;
  • Изграждане на оградни диги и разделителна дига от уплътнен земен материал;
  • Полагане на гладка геомембрана по откоса;
  • Изграждане на намивна, водоотливна и оросителни системи на дига на к.764;
  • Реконструкция на короната на дига на к.759;
  • Отводняване на площадката – изграждане на отводнителни канавки и гасителни шахти.

Начало на договора септември 2022.

Откриване на строителната площадка: 20.10.2022

Планирана продължителност на работа на строителната площадка:

  • 140 дни за Етап 2 Клетка А до кота 764,00м
  • 140 дни за Етап 2 Клетка В до кота 764,00м

Строителството се извършва с механизация и технически персонал на „Глобал Кънстръкшън“ АД.

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1