Scroll Top
1619 София, ул. "Огнеборец" 3

ПОВИШАВАНЕ НА КОНСТРУКТИВНАТА СИГУРНОСТ НА ЮЖНАТА СТЕНА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „ЧЕЛОПЕЧ“

Изпълнение на земно насипни работи при южната стена на хвостохранилище „Челопеч“ находящо се на около 75 км.  източно от гр. София, към рудник за добив на злато и мед.

Съществуващото хвостохранилище на обогатителната фабрика се намира в Чифлик дере, на около 3 км. южно от с. Челопеч и на около 630 м. над морското ниво.

 

Целта на проекта е да се постигне за затежняване на южната стена на Хвостохранилище „Челопеч“. Обхвата на работите включва изграждане на земни съоръжения и елементи на контролно – измервателната система на Южна стена, тръбопроводи и други съоръжения и инфраструктура, част от проекта.

 

Спомагателните дейности по изпълнението на обекта включват всички подготвителни работи, изкопни-насипни работи свързани с временните пътища и претоварване, бетонови работи, сондажни работи и др.

 

Затежняването на стената се извършва, за да се осигури съответствие на съоръжението с последните критерии за сигурност на подобни съоръжения.

 

Всички дейности по строителството ще се извършват без да се налага спиране на експлоатацията на съоръжението.

 

Строителството ще се изпълнява поетапно. Изпълняваните дейности са четвърти етап от изпълнението на обекта и включват: дренажен пласт по откоси на Южна стена, дънен дренаж по дере до отбивна стена, дренажни ивици и дренажни ребра; затежняващ насип на основната стена; контролно измервателна система на стената (пиезометри и мерителни марки).

 

За изпълнението на дейностите ще се използва съществуващата пътна мрежа в района. Последната е съставена от строителни земни пътища, общински път с асфалтобетонова настилка в района на хвостохранилището и служебни обслужващи пътища с макадамова настилка в района на южната стена на съоръжението.

 

През периода на строителството ще се извършват мероприятия за нормално двупосочно придвижване по всички пътища. Предвидена е регулярна поддръжка на пътната мрежа използвана са строителството.

 Срок на изпълнение.

Стартова дата за начало на строителството – 29 април 2022г

Срокът за изпълнение на строителството е 8,5 месеца.

 

Строителството ще се извършва с механизация и технически персонал на „Глобал Кънстръкшън“ АД.

ОЩЕ НАШИ ПРОЕКТИ
1